පාසලේ ශීර්ෂ පාඨය

පරත්‍ථාය න කිත්‍තියා

අපගේ දැක්ම

ලොව යහපත සඳහාම දෑත් හුරුකළ හදවත පෝෂණය කළ
ප්‍රඥාවන්තයින් විකසිත කිරීම.

අපගේ දැක්ම

ලොව යහපත සඳහාම දෑත් හුරුකළ හදවත පෝෂණය කළ ප්‍රඥාවන්තයින් විකසිත කිරීම.

අපගේ මෙහෙවර ප්‍රකාශය

සමබර පෞරුෂයෙන් හා ධනාත්මක චින්තනයෙන් යුත් උද්යෝගිමත් කාර්යපන්න, නිර්මාණශීලී, සිසු පරපුරක් නිර්මාණය කිරීම සඳහාත් ඔවුන්ගේ විභව ශක්තීන් විකසිත කර ගැනීම සඳහාත්, අවැසි සොදුරුවුත් ඵලදායි වුත් විධිමත් පාසල් පරිසරයක් ගොඩනගන්නට එක්සත්ව, එක්සිත්ව, ඇපකැපව ක්‍රියාශීලීව දායක වෙමු.

Principal Message

පාසලේ අරමුණු

 • පාසලේ සුසුන් සඳහා ශාස්ත්‍රීය දැනුම පාසල තුළින් නොඅඩුව ලබා දීම.
 • සියලුම සිසුන්ට තම පාසල කෙරෙහි දැඩි විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගන්නා ආකාරයේ නිර්මාණශීලි වැඩපිළිවෙල කෙරෙහි යොමු කරවීම.
 • මනා පෞරුෂයකින් යුත් දරුවකු නිර්මාණය කිරීම සඳහා පූර්ණ විෂය මාලා මූලිංකාංග ක්‍රියාවට නැංවීම.
 • පූර්ණ විෂය මාලාව සඳහා ගුරු මණ්ඩලයේ උපරිම දායකත්වය ලබා ගැනීම.
 • පාසලේ ගුණාත්මක සංවර්ධනය ඇති කිරීම සඳහා විවිධාංගීකරණය කල වැඩපිළිවෙළක් හදුන්වා දීම.
 • විදුහලට ආවේණික වූ ප්‍රාදේශීය ඓතිහාසික අනෝන්‍යතාවයන් හඳුනාගෙන ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවට එම උරුමයන් සුරැකීමට හුරු පුරුදු කරවීම.

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාලේඛනය

 • 996
  Grade 1 - 5
 • 441
  Grade 6 - 8
 • 471
  Grade 9 - 11
 • 254
  Grade 12 - 13
 • 000
  මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාව

පරිපාලනය

profile img

Ashoka Perisවිදුහල්පති

Principal Of Seethawaka National School

profile img

Gyanarathnaපරිපාලන විදුහල්පති

Deputy Principal Of Seethawaka National School

profile img

K.A.Sriyaniඅධ්‍යාපන පරිපාලන

Deputy Principal Of Seethawaka National School

profile img

Nishshankaවිදුහල්පති, විෂය සමගාමී

Principal, co-ordinate subject Of Seethawaka National School